Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Szybki kontakt

Zarządca
ul. Piękna 11B lok 10
00-549 Warszawa

Biuro:
tel. (+48) 22 724 80 90
tel. (+48) 601 185 398
tel. (+48) 725 501 910
Mail:
komercja@zarzadca.waw.pl
Więcej

Oferta

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI:

W ciągu naszego wieloletniego funkcjonowania na rynku nieruchomości, poznaliśmy specyfikę administrowania obiektami komercyjnymi. Naszym celem jest maksymalizacja zysków oraz ograniczenie niedogodności, wynikających z zarządzaniem Państwa nieruchomości.

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

 • Obsługę techniczną obiektu poprzez utrzymanie jej w należytym stanie technicznym, estetycznym i w czystości w zakresie wynikającym ze stosowanych przepisów.
 • Pogotowie techniczne 24 h/dobę.
 • Dostosowanie współpracy do indywidualnych potrzeb klienta. Każda nieruchomość przypisana jest wykwalifikowanej grupie osób(zarządca nieruchomości, księgowość, personel techniczny), która gwarantuje kompleksową odpowiedzialność za obiekt. Umożliwia to również sprawny kontakt ze Zleceniodawcą oraz bieżący przepływ informacji.
 • Obsługę prawną

OFERUJEMY KOMPLEKSOWY ZAKRES USŁUG NA KAŻDYM ETAPIE ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ:

I. Przejęcie nieruchomości

 • Inwentaryzacja dokumentacji oraz ewentualne uzupełnienie jej braków,
 • Sprawdzenie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • Przejęcie dokumentów księgowych oraz zorganizowanie bazy księgowej i rozliczeniowej,

II. Bieżąca obsługa

 1. Reprezentacja Właściciela w sprawach dotyczących nieruchomości przed sądami, urzędami i innymi instytucjami publicznymi na podstawie stosownych pełnomocnictw.
 2. Zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami (przeglądy instalacji gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej, odgromowej, urządzeń wymagających nadzoru UDT, itd.)
  • Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego oraz wszelkiej pozostałej wymaganej przepisami prawa dokumentacji,
  • Prowadzenie remontów i nadzór nad nimi,
  • Wyłanianie wykonawców robót remontowych w oparciu o procedury uprzednio przyjęte przez Właściciela i Zarządcę,
  • Zapewnienie całodobowego pogotowia technicznego. Usuwanie awarii i skutków awarii na terenie nieruchomości,
 3. Utrzymanie czystości i porządku:
  • Zorganizowanie i nadzór nad utrzymywaniem porządku i czystości pomieszczeń, otoczenia oraz urządzeń budynku.
  • Utrzymanie terenu zielonego wokoło budynku.
  • Odśnieżanie terenu w okresie zimowym.
 4. Bieżąca kontrola kosztów
 5. Konsultacje i doradztwo techniczne, prawne i finansowo-ekonomiczne, w tym doradztwo specjalistyczne np. w zakresie oceny efektywności inwestycji

III. Troska o dalekosiężny interes zarządzanej nieruchomości

 • Opracowywanie analiz ekonomicznych, biznes planów dla poszczególnych działań inwestycyjnych oraz kompleksowych planów zarządzania nieruchomością,
 • Podejmowanie działań mających na celu uzyskiwanie na rzecz właściciela nieruchomości dodatkowych przychodów z tytułu np. dzierżawy gruntu, podnajmu, umieszczenia reklam itp,
 • Ubezpieczenie nieruchomości w zakresie żądanym przez właściciela,

USŁUGI DODATKOWE

Firma nasza poza świadczeniem usług nadzoru nad ekipami konserwacyjnymi oraz sprzątającymi może również zaproponować wykonywanie tych usług bezpośrednio. Pozwala to na optymalizację kosztów świadczonych usług jak również ułatwia określić odpowiedzialności.

Wszystkie nasze czynności dokumentowane są poprzez system raportowania, który cotygodniowo trafia na Państwa ręce do akceptacji. Pozwala to na śledzenie przebiegu spraw jak również na bieżąco wnoszenia uwag do sposobu ich prowadzenia