Techniczna obsługa budynków

Szybki kontakt

Zarządca
ul. Piękna 11B lok 10
00-549 Warszawa

Biuro:
tel. (+48) 22 724 80 90
tel. (+48) 601 185 398
tel. (+48) 725 501 910
Mail:
afader@zarzadca.waw.pl
Więcej

Oferta na obsługę techniczną budynków

Oferujemy kompleksowy zakres usług w ramach obsługi technicznej nieruchomości:

Konserwacja w podstawowym i rozszerzonym zakresie:

 • Konserwacja eksploatacyjna w formie stałych dyżurów na nieruchomości lub w systemie awaryjnym (dojazdowym)
 • Konserwacja wybranych elementów budynku: np. bram, domofonów, węzłów cieplnych, kotłowni, klimatyzatorów, nagrzewnic
 • Konserwacja systemów instalacyjnych: instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacji, instalacji CCTV
 • Koordynacja i kontrola pracy firm zewnętrznych wynikających z ustawy o dozorze technicznym: np. serwisów dźwigów, podnośników
 • Kontrola stanu technicznego urządzeń związanych z ochroną środowiska np. separatorów, stacji uzdatniania wody
 • Bieżące prace budowlane w zakresie uzgodnionym ze zleceniodawcą np. przy ustaleniu miesięcznego limitu kosztów

Obsługa techniczna nieruchomości:

 • Okresowe przeglądy budynków i budowli wymagane prawem budowlanym oraz dodatkowymi rozporządzeniami
  • Roczne i pięcioletnie budowlane
  • Elektryczne
  • Przeglądy przewodów kominowych, dymowych i spalinowych
  • Przeglądy przeciwpożarowe
 • Przeglądy o rozszerzonym zakresie związane z końcem rękojmi udzielanej przez dewelopera
 • Audyty i certyfikaty energetyczne

Informacje ogólne

Proponujemy Państwu wykonanie przeglądów ogólnobudowlanych w zakresie zgodnym z przepisami Art. 62. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane o brzmieniu:

ust. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

 1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
 2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 3. okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2, osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli.

Informacje dodatkowe:

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu zostanie wystawiony protokół, zawierający dokładny opis elementów budynku z podaniem stopnia pilności wykonania zaleceń przeglądowych oraz dokumentację fotograficzną. Wzór protokołu w załączeniu do oferty. Przeglądy uważa się za zrealizowane w przypadku wykonania 100 % prac w częściach wspólnych oraz 80% prac w lokalach mieszkalnych i użytkowych.