Polityka prywatności


Administrator danych
Zarządca Fadrowski Sp. z o.o. – z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 11B/10, NIP: 7010893813, REGON: 381851429w dalszej części Polityki Prywatności określana jako

Zarządca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu administratora, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO. 


Z Administratorem można skontaktować się pod adresem:  iod@zarzadca.waw.pl
 Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi.
Postanowienia ogólne
W Zarządca przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych pracowników, klientów oraz podwykonawców. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych. 
Dbamy, by przetwarzanie państwa danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy

o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy czy ustawie o rachunkowości). 
Jako Zarządca wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 
Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,

a w szczególności zapewniamy, aby dane te były przetwarzane: 

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa,
w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarza Zarządca?
ZARZĄDCA podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane tj.  do:

dostępu do danych, 
sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo sprzeciwu, 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
ZARZĄDCA może przetwarzać dane osobowe po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.


ZARZĄDCA ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).


W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa należy wysłać wiadomość na adres iod@zarzadca.waw.pl
Zapewniamy, by każda osoba działająca z upoważnienia Zarządcy i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.


Jesteś zainteresowany naszą oferta, masz jakieś uwagi odnośnie naszych usług na Twojej nieruchomości, zostaw nam wiadomość. 

*pola wymagane